Tadeusza Kościuszki 2

21-560 Międzyrzec Podlaski

728-823-613

Zadzwoń

Jesteśmy dla Ciebie

24/7

Pracujemy od 1928 roku

Kilka słów o historii naszej OSP

W roku 1927 późną jesienią odbyło się ogólne zebranie mieszkańców ówczesnej wsi Stołpno, na którym wysunięto wniosek o zorganizowa­nie Ochotniczej Straży Pożarnej.

W dniu 24 października 1927 roku zatwierdzony został przez Wojewodę Lubelskiego Statut Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Stołpno, gm. Zahąjki.

Zorganizowana OSP w Stołpnie uzyskała poparcie Hrabiego Andrzeja Po­tockiego, który ze swych dóbr wydzielił w roku 1929 plac pod budowę remizy z ogrodu owocowego z dóbr międzyrzeckich, położonego w przedmieściu Stołpno Międzyrzeca, w skrzyżowaniu się przedłużenia ulicy Prezydenta Naru­towicza (obecnie Partyzantów), z ulicą utworzoną przez domy Stołpna (obecnie Kościuszki) w formie wieczystej dzierżawy na okres siedmioletni, licząc od dnia 1 lipca 1932 roku do dnia 1 lipca 1939 roku. Akt notarialny spisano 27 października 1932 roku.

dowiedz się więcej

Ochotnicza Straż Pożarna Stołpno w Międzyrzecu Podlaskim to trzy żywioły OGIEŃ _WODA _MŁODZIEŻ

Celem OSP jest:

1. zapobieganie pożarom i innym miejscowym zagrożeniom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami;

2. branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń;

3. działanie na rzecz: porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; ratownictwa i ochrony ludności, a także pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen oraz ochrony i promocji zdrowia;

4. organizowanie działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, a także kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, jak również ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

5. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród członków OSP i społeczności lokalnej;

6. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promocję i organizację wolontariatu oraz rozwój przedsiębiorczości, a także promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej; 

7. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa; upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 

8. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz Statutu OSP.

Co robimy?

Czym na co dzień zajmuje się OSP Stołpno

Pali się! czyli aktualności

23 maja 2019

Szkolenie Podstawowe Strażaka Ochotnika

Dnia 06.04.2019 roku członkowie naszej jednostki rozpoczęli Kurs Podstawowy Strażaka Ochotnika  Na spotkanie ...

Read More
23 maja 2019

Ćwiczenia na rzece Bug

W sobotę 30 marca na zaproszenie OSP Serpelice mieliśmy przyjemność uczestniczyć w ćwiczeniach Oddziału Ratownictwa Wodnego. ...

Read More

Nasi Strażacy

Ochotnicza Straż Pożarna Stołpno w Międzyrzecu Podlaskim to trzy żywioły OGIEŃ _WODA _MŁODZIEŻ

Karol Szmytko

Prezes w Ochotnicza Straż Pożarna ''Stołpno'' w Międzyrzecu Podlaskim

Sylwester Wilczyński

Naczelnik w Ochotnicza Straż Pożarna "Stołpno" w Międzyrzecu Podlaskim

Tomasz Łukaszuk

Sekretarz w Ochotnicza Straż Pożarna ''Stołpno'' w Międzyrzecu Podlaskim

Napisz do Nas