W roku 1927 późną jesienią odbyło się ogólne zebranie mieszkańców ówczesnej wsi Stołpno, na którym wysunięto wniosek o zorganizowa­nie Ochotniczej Straży Pożarnej.
W dniu 24 października 1927 roku zatwierdzony został przez Wojewodę Lubelskiego Statut Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Stołpno, gm. Zahąjki.

Zorganizowana OSP w Stołpnie uzyskała poparcie Hrabiego Andrzeja Po­tockiego, który ze swych dóbr wydzielił w roku 1929 plac pod budowę remizy z ogrodu owocowego z dóbr międzyrzeckich, położonego w przedmieściu Stołpno Międzyrzeca, w skrzyżowaniu się przedłużenia ulicy Prezydenta Naru­towicza (obecnie Partyzantów), z ulicą utworzoną przez domy Stołpna (obecnie Kościuszki) w formie wieczystej dzierżawy na okres siedmioletni, licząc od dnia 1 lipca 1932 roku do dnia 1 lipca 1939 roku. Akt notarialny spisano 27 października 1932 roku.

Do pierwszego Zarządu OSP Stołpno weszli: Prezes – Aleksander Szablak, V-ce Prezes OSP – Stanisław Chodźko, Sekretarz OSP – Alfons Krasnodębski, Naczelnik OSP – Jan Kieruczenko, Z-ca Naczelnika OSP – Jan Jakubiuk, Gospodarz OSP – Jan Pietruszka, Skarbnik OSP – Jan Nikończuk.
W roku 1929 Zarząd OSP „Stołpno” przy czynnym współudziale społeczeń­stwa rozpoczął budowę remizy strażackiej. W uroczystości wmurowania kamie­nia węgielnego brały udział: władze gminy Zahąjki na czele z wójtem Antonim Chodźko, Hrabia Andrzej Potocki z małżonką, ksiądz prałat Leon Wydżga – proboszcz parafii św. Mikołaja w Międzyrzecu Podlaskim oraz strażacy OSP i mieszkańcy. Remizę budowało w czynie całe społeczeństwo wsi Stołpno. Naczelnym murarzem był Norbert Krzyżanowski. Budowa remizy została ukończona w 1930 roku. W tymże roku odbyło się oddanie jej w użytkowanie. W uroczystości otwarcia brały udział władze administracyjne gminy Zahąjki zaproszeni goście i mieszkańcy wsi Stołpno.
W latach 1931-1938 Ochotnicza Straż Pożarna w Stołpnie prowadziła oży­wioną działalność kulturalną. Przy jednostce działał zorganizowany zespół aktorów – amatorów, który wystawiał szereg sztuk teatralnych: „Samson i Da­lia”, „W zielonym Gaiku”, „Nieodparty Argument”. Aktorami teatrzyku byli: Józef Malczuk, Anna Zaniewicz, Jan Jakubiuk, Stanisława Kubikówna, Aleksander Szablak, Franciszek Chwedoruk i inni.
W ramach nawiązywania kontaktów towarzyskich urządzano wspólne zaba­wy, choinki z okolicznymi OSP. Strażacy OSP w Stołpnie czynnie włączali się do wszelkiej działalności społecznej, brali udział w zbiórkach ulicznych, z któ­rych pieniądze przekazywane były na cele dobroczynne, i potrzeby straży, pokazach ratowniczych, uroczystościach państwowych, kościelnych i straża­ckich.
W październiku 1936 roku wybuchł wielki pożar w dzielnicy miasta Mię­dzyrzeca – Szmulowiźnie, gdzie strażacy ze Stołpno brali czynny udział w gaszeniu pożaru.
Przed rokiem 1939 przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Stołpnie działała Żeńska Drużyna Samarytanek. Należały do niej: Maria Nikończuk, Maria Silijańczuk, Anna Zaniewicz, Maria Nikończuk i inne.
Odpowiedzialnym za alarmowanie strażaków był trębacz druh Stanisław Zaniewicz, który sygnałem trąbki ogłaszał zbiórki strażackie, natomiast alarmy pożarowe sygnalizował ręczną powietrzną syreną „Tyfon”, której słyszalność dochodziła do 3 km przy dobrej pogodzie.
Od powstania Jednostki do wojny i w okresie okupacji wyposażenie straży stanowiło: wóz konny resorowany na obręczach żelaznych, sikawka ręczna dwucylindrowa (o wydajności około 200 l/min) umiejscowiona na wozie kon­nym, kilka odcinków węża o przekroju W-52 zakończone łącznikami typu „Polonia”, prądownice, bosaki oraz dwa dwukołowe beczkowozy konne na wodę. Oświetlenie wozu konnego w nocy stanowiły dwie naftowe pochodnie umieszczone na wysokim koźle przy woźnicy. Ten sprzęt przetrwał całą wojną. Siłą pociągową były konie użyczane przez gospodarzy Stołpna. Przed wojną i w okresie okupacji do tego celu zgłosili się: Stanisław Melaniuk (1 koń), Franciszek Łaziuk (1 koń), Grzegorz Kubik (1 koń), Jan Chalimoniuk (1 koń). Po wojnie koni użyczali: Stanisław Melaniuk (1 koń), Józef Chodźko (1 koń), Władysław Cześnik (2 konie), Józef Jakubiuk (2 konie), Adamczuk (1 koń), Władysław Tarasiuk (1 koń).
W okresie okupacji Związek Straży Pożarnych przestał istnieć. Okupant powołał obowiązkową straż pożarną pod nadzorem żandarmerii niemieckiej. Straż pożarna w tym okresie była jedyną organizacją społeczną, mogącą działać legalnie. Okupant ze względu na własne korzyści był zmuszony tolerować formę ochrony przeciwpożarowej na okupowanych terenach. Strażacy przymu­sowej straży pożarnej z rejonu Międzyrzeca Podlaskiego posiadali możliwość swobodnego poruszania się po terenie miasta, gdyż mieli na to przepustki wyda­ne przez okupanta, co skrzętnie wykorzystywali do działalności konspiracyjnej.
W Międzyrzecu Podlaskim okupant pod przymusem skoszarował strażaków w budynku przy ulicy Kościelnej, który należał do OSP I. Tam strażacy pełnili dyżury całodobowe, zabezpieczając miasto Międzyrzec Podlaski przed poża­rami.
W dniu 26 lipca 1944 roku Międzyrzec Podlaski został wyzwolony. Roz­poczęto starania mające na celu zabezpieczenie sprzętu pożarniczego, którego okupant nie zdążył wywieźć w głąb Niemiec. Na skutek działań wojennych Stołpno poniosło ogromne straty – było spalone w 80%, pozostała remiza i kilka budynków w lewo od niej.
1 grudnia 1944 roku Resort Administracji Publicznej – Główny Inspektor Pożarnictwa wznawia działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. Przystąpiono do remontu strażnicy, zabezpieczenia i konserwacji sprzętu, który nie uległ zniszczeniu podczas działań okupacyjnych.
W okresie od 1944 r. do 1950 roku funkcję Naczelnika OSP Stołpno pełnił Mikołaj Wieliczko, który przed wojną pełnił również funkcję sołtysa wsi Stołpno.
W dniu 1 września 1950 roku odbyło się Walne Zebranie, na którym uchwalono Statut i wybrano Zarząd w składzie: Prezes OSP – Kazimierz Kamiński, Naczelnik OSP – Kazimierz Sidorczuk, V-ce Prezes – Z-ca Na­czelnika – Stanisław Dąbrowski, Sekretarz OSP – Zygmunt Nowosielski, Skarbnik OSP – Władysław Kamiński, Gospodarz OSP – Jan Kalenik, Członek Zarządu OSP – Henryk Milczanowski.
W roku 1950 na wyposażeniu OSP w Stołpnie był wóz konny „żelaźniak” z angielską motopompą „Hydra”, przekazana z OSP Zawadki i pompą ręczną, zwaną sikawką, którą posiadamy do dziś jako eksponat muzealny.
W dniu 30 grudnia 1953 roku zorganizowana została przy OSP w Stołpnie żeńska drużyna w składzie: Irena Onufrejuk, Maria Nowicka, Maria Jaki-miuk, Janina Sidorczuk, Zofia Zaniewicz, Regina Petruk, Lucyna Petruk, Maria Borys, Krystyna Hawryluk.
W dniu 8 grudnia 1957 roku na Walnym Zebraniu OSP w Stołpnie doko­nano zmiany w składzie Zarządu. Prezesem wybrano Piotra Stefaniuka (ów­czesnego Przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej w Międzyrzecu Pódl.), Sekretarzem został Eugeniusz Chwedoruk, a Skarbnikiem Józef Chalimoniuk. Druh Józef Chalimoniuk był również fotografem, dokumentował na zdję­ciach wydarzenia w OSP Stołpno. Zdjęcia te zachowały się do dnia dzisiejszego i pomogły w znaczny sposób w odtworzeniu historii OSP Stołpno.
W roku 1959 wóz konny „żelaźniak” został zmodernizowany. Koła żelazne zamienione zostały na koła gumowe.
W dniu 8 października 1959 roku OSP w Stołpnie otrzymuje z Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim motopompę „Standard Gwynne” była to motopompa przekazana Polsce w ramach pomocy z ONZ tzw. UNRRA. Była to motopompa przenośna, przewożona na dwukołowym podwoziu, posiadała silnik czterosuwowy o mocy 27 KM oraz odśrodkową, jednostopniową pompę wirową o wydajności 700 l/min przy ciśnieniu 8 atm. Motopompa ta była ciągnięta za wozem konnym.
W roku 1960 OSP z własnych funduszy zakupiła samochód marki „Dodge” i postanowiła przystosować go do celów gaśniczych. Wóz konny sprzedano dla OSP Tuliłów, a później trafił on do OSP Zahajki. Następnie w roku 1963 zakupiono z OSP Żabce typowo pożarniczą przyczepkę dwukołową, na której następnie zamontowano motopompę, węże ssawne i tłoczne, wraz z armaturą pożarniczą. W dniu 27 kwietnia 1965 roku Powiatowa Komenda Straży Pożarnych w Radzyniu Podlaskim przekazała nieodpłatnie stary samochód marki FORD nr rej. LR-0152. Wysłużony „Dodge” został sprzedany na remont „Forda”. Następnie Jednostka za pozyskane środki ze sprzedaży samo­chodu „Dodge” i pieniądze pożyczone w dniach 28.09 i 05.10.1965 od druhów Jana Kalenika, Eugeniusza Chwedoruka i Zygmunta Nowakowskiego w kwocie 17 000,00 zł zakupiła w Jednostce Wojskowej w Żaganiu samochód Lublin – GAZ 51, który posłużył do remontu „Forda” (z samochodu „Lublin” wymontowano silnik i tylny most, które zamontowano w „Fordzie”). Pożyczona kwota została zwrócona druhom z pieniędzy, jakie Jednostka pozyskiwała z organizowanych przez OSP potańcówek, które odbywały się w remizie. Remont „Forda” został przeprowadzony w Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim. Po kilkuletniej eksploatacji „Ford” został wycofany z eksploatacji z uwagi na brak części zamiennych.
27 kwietnia 1969 roku strażacy zajęli I miejsce w zawodach sportowo-pożarniczych w Międzyrzecu Podlaskim, a 28 czerwca 1970 roku III miejsce w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Radzyniu Podlaskim.
Start Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej na Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Radzyniu Podlaskim w dniu 26 maja 1974 roku przyniósł jej II miejsce.
W roku 1975 Komenda Powiatowa Straży Pożarnych w Radzyniu Podlaskim przekazała nam samochód typowo pożarniczy marki Lublin – GAZ 51 nr. rej. LR-1374 jako samochód tymczasowy, jednak po licznych naprawach w Mię-dzygminnym Punkcie Konserwacji Sprzętu Silnikowego przy OSP Śródmieście służył nam do 1989 roku.
W roku 1977 OSP zajęła I miejsce we współzawodnictwie pomiędzy jedno­stkami OSP na terenie miasta i gminy (19 marca), brała udział w Miejsko-Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Krzewicy (12 czerwca – III miejsce) oraz w Finale Wojewódzkich Manewrów Służb Formacji Samoobrony (9 października – III miejsce).
Rok 1978 – III miejsce OSP w Miejsko-Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Krzewicy (28 maja) i I miejsce w Wojewódzkich Manewrach Służb Formacji Obrony Cywilnej (1 października).
8 października 1978 roku OSP „Stołpno” obchodziła Jubileusz 50-lecia. Uroczystości odbyły się na placu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marcelego Nowotki (obecnie Bolesława Prusa). Jednostka otrzymała sztandar (z napisem na awersie sztandaru – W SŁUŻBIE OJCZYZNY LUDOWEJ), na który człon­kowie OSP „Stołpno” złożyli ślubowanie. Fundusze na wykonanie sztandaru pochodziły ze składek członków straży i społeczności Stołpna. Poczet Sztanda­rowy w osobach druhów Eugeniusza Chwedoruka, Lucjana Rumowskiego i Józefa Chalimoniuka dokonał prezentacji sztandaru przed pododdziałami OSP zgromadzonymi na uroczystości. Następnie druhowie: Jan Jakubiuk, Jan Kale-nik, Kazimierz Sidorczuk oraz Piotr Stefaniuk otrzymali Medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, pozostali druhowie odznaczeni zostali Odznakami „Strażak Wzo­rowy” i „Za wysługę lat”. Okolicznościowy obiad odbył się w świetlicy Zakła­dów Drzewnych „Tartak” w Międzyrzecu Podlaskim.
9 czerwca 1980 roku o godzinie 5.15 rano nastąpiło wykolejenie się i pożar cystern z mazutem na torach kolejowych PKP w sąsiedztwie zakładów Agromy i Meprozetu. OSP „Stołpno” przybyła do pożaru jako jedna z pierwszych jednostek i zajęła stanowisko obrony magazynów Agromy odległych 15 mb. od torów PKP. W walce z żywiołem ponad 12 godzin zmagali się narażając życie druhowie z OSP „Stołpno”: Kazimierz Sidorczuk, Eugeniusz Chwedoruk, Lucjan Rumowski, Jan Melaniuk, Krzysztof Lecyk, Marian Nikończuk, Wiesław Melaniuk, Witold Demczuk i Mirosław Peplak. Druh Józef Chalimoniuk (Skarbnik OSP) sfotografował z własnego podwórka z ulicy Berezowskiej pożar cystern. Grozy sytuacji nadawały jęzory ognia sięgające wówczas wysokości około 30 metrów.
Na przełomie lat 1980-1990 odeszli z szeregów OSP „Stołpno” na wieczną służbę druhowie: Zygmunt Nikończuk, Jan Kalenik (wieloletni gospodarz OSP, członek zarządu), Jan Jakubiuk (członek założyciel OSP, pierwszy Za­stępca Naczelnika OSP, po wyzwoleniu pełnił funkcję Członka Komisji Rewi­zyjnej), Ryszard Wierzbicki, Zygmunt Nowakowski (wieloletni kierowca OSP).
W latach 1980-1991 strażacy OSP „Stołpno” w czynie społecznym przepro­wadzają gruntowny remont remizy, na miejscu dawnej sceny utworzono świetlicę, pod świetlicą wykonano pomieszczenie socjalne i magazyn paliw, wylano posadzkę na garażu. Dobudowano łapacz wiatru do wejścia świetlicy, wymieniono na całym budynku pokrycie dachowe (krokwie i blachę), wewnątrz wymieniono instalację elektryczną, wykonano tynki, wymieniono ramy okienne, doprowadzono wodę i wykonano kanalizację, ocieplenie świetlicy.
W roku 1989 Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych w Białej Podlaskiej przekazał Jednostce na wyposażenie nowy samochód pożarniczy „Żuk” typu GLM-8 w wersji wojskowej (zieleń wojskowa), który służy w naszej jednostce do dziś.
30 czerwca 1991 roku OSP startowała w zawodach sportowo-pożarniczych w Międzyrzecu Podlaskim (zajęła I miejsce), podobne zawody odbyły się rów­nież w Międzyrzecu Podlaskim 30 kwietnia 1995 roku (Jednostka zajęła III miejsce), 28 kwietnia 1996 roku (OSP zajęła II miejsce), w Rogoźnicy 27 kwietnia 1997 roku (II miejsce) oraz 26 kwietnia 1998 roku w Krzewicy (OSP zajęła III miejsce).
5 lipca 1998 roku zorganizowano obchody 70-lecia Jednostki. OSP „Stołp­no” otrzymała po raz drugi sztandar – był to powrót do korzeni pożarnictwa, które nieodłącznie związane było ze służbą Bogu i Ojczyźnie (napis na awersie nowego sztandaru brzmi W SŁUŻBIE BOGU I OJCZYŹNIE). Sztandar został ufundowany przez społeczeństwo miasta Międzyrzeca Podlaskiego i ze składek członków OSP „Stołpno”. Jednostka została odznaczona Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Najwyższym odznaczeniem związkowym -Złotym Znakiem Związku OSP RP – uhonorowany został długoletni Prezes OSP „Stołpno” Piotr Stefaniuk. Srebrnymi Krzyżami Zasługi odznaczeni zostali druhowie: Józef Chalimoniuk, Mirosław Peplak i Lucjan Rumowski. Zasłużeni druhowie OSP „Stołpno” otrzymali także Medale „Za Zasługi dla Po­żarnictwa” i Odznaki „Strażak Wzorowy”. Okolicznościowe listy gratulacyjne przekazali: Przewodniczący Bialskiego Sejmiku Samorządowego – Tadeusz Lazowski, Wojewoda Bialskopodlaski – Marek Czarnecki, Komendant Woje­wódzki PSP w Białej Podlaskiej – st. bryg. mgr inż. Zdzisław Ruciński, Komendant Rejonowy PSP w Radzyniu Podlaskim – bryg. inż. Witold Korulczyk, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Białej Podlaskiej – druh Tadeusz Korszeń oraz Dowódca JR-G PSP w Międzyrzecu Podlaskim – st. kpt. mgr inż. Zbigniew Łaziuk. Jednostka z okazji święta otrzymała także puchary od Przewodniczącego Bialskiego Sejmiku Samorządowego – Tadeusza Łazowskiego i Burmistrza Miasta Międzyrzeca Podlaskiego – Stanisława Lesiuka za całokształt działalności na rzecz międzyrzeckiego społeczeństwa. Jedno­stka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Międzyrzecu Podlaskim zademonstrowała sprzęt ratownictwa technicznego, który posiadała na swoim wyposażeniu. Po uroczystościach jubileuszowych w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim goście i członkowie OSP „Stołpno” wraz z żonami zostali podjęci uroczystym obiadem.
Pod koniec roku jednostka OSP Stołpno otrzymała radiostację nasobną typ MOTOROLA wraz z ładowarką – zakupioną przez Burmistrza Miasta. Radio­stacja ta znacznie ułatwia nam podejmowanie i prowadzenie działań opera­cyjnych.
2 maja 1999 roku Jednostka uczestniczyła w Miejsko-Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Międzyrzecu Podlaskim i uplasowała się na III miejscu.
W dniach 14-15 maja 1999 roku delegacja Jednostki wraz z Pocztem Sztan­darowym w składzie: K. Sidorczuk, M. Melaniuk, M. Peplak, D. Kamiński, M. Domański, R. Branicz, M. Iwanek, F. Chodźko i A. Chodźko brała udział w uroczystości Odnowienia Ślubowań w 60 Rocznicę Strażackiej Pielgrzymki na Jasną Górę. Druhowie: T. Branicz, T. Hawryluk, W. Demczuk, M. Iwanek, A. Iwanek, A. Chodźko, A. Dobruk, M. Peplak i K. Sidorczuk brali również udział w zabezpieczaniu wizyty papieskiej w Siedlcach w dniu 9-10 czerwca 1999, za co OSP otrzymała błogosławieństwo Ojca Świętego Jana Pawła II wraz z okolicznościowym dyplomem.
Z szeregów OSP „Stołpno” na wieczną służbę odszedł druh Henryk Wę­grzyn.
Na początku roku 2000 Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza otrzymała nowe umundurowanie ufundowane przez Urząd Miasta.
30 kwietnia 2000 roku w Miejsko-Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarni­czych w Międzyrzecu Podlaskim druhowie strażacy zajęli I miejsce.
13 lipca 2000 roku OSP „Stołpno” wygrała w konkursie dotacyjnym Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie dotację w wysokości 28 tysięcy złotych na realizację projektu Uruchomienie Centrum Dzieci i Młodzieży przy OSP „Stołpno” w Międzyrzecu Podlaskim. Projekt trwał od 1 stycznia do 31 czerwca 2001 roku. Pomysłodawcą, autorem i koordynatorem projektu był Krzysztof Szczepaniuk – Opiekun MDP i Zastępca Naczelnika OSP. W ra­mach projektu wykonano remont świetlicy (ułożenie terakoty, odmalowanie ścian) i pomieszczeń socjalnych, zakupiono również sprzęt przydatny młodzieży w codziennej działalności (komputer, rzutniki do przeźroczy i foliogramów, aparat fotograficzny Canon), pomoce naukowe, książki i gry planszowe, sprzęt sportowy oraz wyposażenie świetlicy (szafy i krzesła).
10 lutego 2001 roku Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze naszej Jednostki dokonało wyboru nowego Zarządu OSP: Prezes – Kazimierz Sidorczuk, Wiceprezes – Eugeniusz Chwedoruk, Naczelnik – Andrzej Stefaniuk, Zastępca Naczelnika – Krzysztof Szczepaniuk, Skarbnik – Adam Chodźko, Sekretarz – Janusz Świerk, Kronikarz – Tadeusz Stefaniuk, Gospodarz – Mirosław Peplak, Członek Zarządu – Henryk Bogucki.
29 kwietnia 2001 roku strażacy OSP „Stołpno” zajęli I miejsce w Miejsko-Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Międzyrzecu Podlaskim.
6 maja 2001 roku Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy współpracy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Międzyrzecu Podlaskim, Burmistrza Miasta Międzyrzeca Podlaskiego – Stanisława Lesiuka oraz Ochotniczych Stra­ży Pożarnych z terenu miasta i gminy zorganizowała Piknik Strażacki, na którym dokonano prezentacji sprzętu pożarniczego i serwowano gorące kiełba­ski i grochówkę przygotowaną przez członków MDP. Piknik dostarczył wielu niezapomnianych wrażeń.
W sierpniu 2001 roku dwudziestu członków MDP uczestniczyło w pięcio­dniowym biwaku szkoleniowym w Łóżkach (gm. Drelów). Wsparcia finanso­wego w kwocie 690,00 zł udzielił Urząd Miasta.
W dniu 16 sierpnia 2001 roku odszedł na wieczną służbę druh Piotr Ste­faniuk, członek OSP od 02.04.1955, Prezes OSP od 08.12.1957 do 10.02.2001. Za swoją pracę na rzecz Jednostki i społeczeństwa międzyrzeckiego odznaczony został Złotym Znakiem Związku OSP RP oraz innymi odznaczeniami resorto­wymi i państwowymi.
14 września 2001 roku ksiądz infułat Kazimierz Korszniewicz dokonał poświęcenia dwóch nowo wybudowanych przez strażaków OSP „Stołpno” krzy­ży postawionych w miejsce zniszczonych: jeden z krzyży został spalony w roku 1939 na skutek bombardowania stacji kolejowej w Międzyrzecu Podlaskim; drugi z krzyży był krzyżem dziękczynnym postawionym w roku 1848. Fun­dusze na budowę złożyli mieszkańcy tutejszej społeczności. Wraz z budową krzyży OSP dokonało generalnego remontu wraz z oświetleniem „stołpieńskiej” kapliczki.
28 kwietnia 2002 roku Jednostka uplasowała się na III miejscu w Miejsko-Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Międzyrzecu Podlaskim.
W czerwcu 2002 roku dwudziestu członków MDP uczestniczyło w pięcio­dniowym biwaku szkoleniowym w Krzewicy (gm. Międzyrzec Podlaski). Natomiast w sierpniu członkowie MDP udali się na wyprawę kondycyjną w Bieszczady. Środki na organizację wypoczynku pochodziły z odpłatności uczestników.
W dniu 11 listopada 2002 roku z szeregów OSP „Stołpno” odszedł druh Zdzisław Węgrzyn, członek OSP od 15.02.1959.
15 stycznia 2003 roku miało miejsce uruchomienie oficjalnej strony internetowej OSP „Stołpno” (http://free.ngo.pl/straz), która była pierwszą stroną w Powiecie Bialskim utworzoną przez OSP.
W styczniu 2003 roku siedemnastu członków MDP uczestniczyło w pię­ciodniowym biwaku szkoleniowym w Żerocinie (gm. Drelów). W początkach lipca MDP brała także udział w wyprawie kondycyjnej w Tatrach. Koszty wy­jazdów ponieśli uczestnicy.
27 kwietnia 2003 roku Jednostka zajęła I miejsce w Miejsko-Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Międzyrzecu Podlaskim.
W dniach od 20 do 26 lipca 2003 roku MDP na zaproszenie Zarządu Głów­nego Związku OSP RP wzięła udział w III Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w sportach obronnych, która odbyła się na terenie 2 Zmechanizowanej Brygady im. Legionów Józefa Piłsudskiego w Budowie koło Złocieńca w woj. zachodniopomorskim. MDP zajęła I miejsce w strzelaniu z kbks, ogólnie plasując się na VII  miejscu w kraju.
14 września 2003 roku odbyły się uroczystości jubileuszowe 75-lecia Jednostki. Członkowie Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Po­żarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie – druhowie Franciszek Jerzy Stefaniuk oraz Tadeusz Slawecki – dokonali odznaczenia Jednostki Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, nadanym przez Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP za 75-letnią służbę na rzecz społeczeństwa. Po prezentacji odznaczenia dokonano wręczenia indywidualnych odznaczeń straża­kom ze Stołpna. Srebrnym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności społecz­nej na rzecz ochrony przeciwpożarowej odznaczony został Andrzej Stefaniuk -Naczelnik OSP „Stołpno”, a Brązowym Krzyżem Zasługi druh Waldemar Ty-moszuk — Członek Komisji Rewizyjnej OSP. Prezydium Zarządu Wojewódz­kiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie nadało członkom straży Medale „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” cztery Złote, siedemnaście Srebrnych oraz jeden Brązowy. Prezydium Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Pol­skiej w Białej Podlaskiej nadało czterem członkom straży Odznaki „Strażak Wzorowy”. Za całokształt działań na rzecz młodzieży Ochotniczej Straży Pożar­nej „Stołpno” Zarząd Miejski Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczy­pospolitej Polskiej w Międzyrzecu Podlaskim nadał Złotą Odznakę „Młodzie­żowa Drużyna Pożarnicza” druhowi Krzysztofowi Szczepaniukowi – Zastępcy Naczelnika i Opiekunowi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Zarząd Miejski Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Między­rzecu Podlaskim nadał również cztery Odznaki „Zasłużony Strażak Miasta Międzyrzec Podlaski” druhom: Andrzejowi Stefaniukowi (Naczelnikowi OSP), Tadeuszowi Stefaniukowi (Kronikarzowi OSP), Januszowi Świerkowi (Sekreta­rzowi OSP) oraz Waldemarowi Tymoszukowi (Członkowi Komisji Rewizyjnej OSP). Uroczystość była także okazją do wręczenia Odznak „Za wysługę lat” najstarszym członkom Jednostki: Józefowi Chalimoniukowi (65 lat), Felikso­wi Chodźko, Eugeniuszowi Chwedorukowi, Kazimierzowi Sidorczukowi (55 lat). Druh Tadeusz Sławecki przekazał również dyplom Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemara Pawlaka druhowi Krzysztofowi Szcze­paniukowi za zaangażowaną pracę z młodzieżą w realizacji programu społeczno-wychowawczego Związku. Okolicznościowe listy gratulacyjne przekazali: Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublina – bryg. mgr inż. Józef Klajda, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie – druh Tadeusz Sławecki, Starosta Bialski i Prezes Zarządu Powiatowego Związ­ku OSP RP w Białej Podlaskiej – druh Tadeusz Łazowski oraz Komendant Miejski PSP w Białej Podlaskiej – mł. bryg. mgr inż. Józef Szepeta. Z okazji Jubileuszu Przewodniczący Rady Powiatu Marek Maleszyk przekazał straża­kom statuetkę św. Floriana z wygrawerowanym hasłem „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”, natomiast Starosta Bialski Tadeusz Łazowski wręczył puchar za całokształt działalności na rzecz społeczeństwa. Uroczysty, okolicz­nościowy obiad odbył się w strażnicy OSP „Stołpno”.