Skrót z historii

Historia w skrócie.


W roku 1927 późną jesienią odbyło się ogólne zebranie mieszkańców ówczesnej wsi Stołpno, na którym wysunięto wniosek o zorganizowa­nie Ochotniczej Straży Pożarnej.

W dniu 24 października 1927 roku zatwierdzony został przez Wojewodę Lubelskiego Statut Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Stołpno, gm. Zahąjki.

W roku 1929 Zarząd OSP „Stołpno” przy czynnym współudziale społeczeń­stwa rozpoczął budowę remizy strażackiej. W uroczystości wmurowania kamie­nia węgielnego brały udział: władze gminy Zahąjki na czele z wójtem Antonim Chodźko, Hrabia Andrzej Potocki z małżonką, ksiądz prałat Leon Wydżga – proboszcz parafii św. Mikołaja w Międzyrzecu Podlaskim oraz strażacy OSP i mieszkańcy. Remizę budowało w czynie całe społeczeństwo wsi Stołpno. Naczelnym murarzem był Norbert Krzyżanowski. Budowa remizy została ukończona w 1930 roku. W tymże roku odbyło się oddanie jej w użytkowanie. W uroczystości otwarcia brały udział władze administracyjne gminy Zahąjki zaproszeni goście i mieszkańcy wsi Stołpno. 8 października 1978 roku OSP „Stołpno” obchodziła Jubileusz 50-lecia. Uroczystości odbyły się na placu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marcelego Nowotki (obecnie Bolesława Prusa). Jednostka otrzymała sztandar (z napisem na awersie sztandaru – W SŁUŻBIE OJCZYZNY LUDOWEJ), na który człon­kowie OSP „Stołpno” złożyli ślubowanie. Fundusze na wykonanie sztandaru pochodziły ze składek członków straży i społeczności Stołpna. Poczet Sztanda­rowy w osobach druhów Eugeniusza Chwedoruka, Lucjana Rumowskiego i Józefa Chalimoniuka dokonał prezentacji sztandaru przed pododdziałami OSP zgromadzonymi na uroczystości. Następnie druhowie: Jan Jakubiuk, Jan Kale-nik, Kazimierz Sidorczuk oraz Piotr Stefaniuk otrzymali Medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, pozostali druhowie odznaczeni zostali Odznakami „Strażak Wzo­rowy” i „Za wysługę lat”. Okolicznościowy obiad odbył się w świetlicy Zakła­dów Drzewnych „Tartak” w Międzyrzecu Podlaskim. 14 września 2003 roku odbyły się uroczystości jubileuszowe 75-lecia Jednostki. Członkowie Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Po­żarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie – druhowie Franciszek Jerzy Stefaniuk oraz Tadeusz Slawecki – dokonali odznaczenia Jednostki Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, nadanym przez Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP za 75-letnią służbę na rzecz społeczeństwa. Po prezentacji odznaczenia dokonano wręczenia indywidualnych odznaczeń straża­kom ze Stołpna. Srebrnym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności społecz­nej na rzecz ochrony przeciwpożarowej odznaczony został Andrzej Stefaniuk -Naczelnik OSP „Stołpno”, a Brązowym Krzyżem Zasługi druh Waldemar Tymoszuk — Członek Komisji Rewizyjnej OSP. Prezydium Zarządu Wojewódz­kiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie nadało członkom straży Medale „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” cztery Złote, siedemnaście Srebrnych oraz jeden Brązowy. Prezydium Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Pol­skiej w Białej Podlaskiej nadało czterem członkom straży Odznaki „Strażak Wzorowy”. Za całokształt działań na rzecz młodzieży Ochotniczej Straży Pożar­nej „Stołpno” Zarząd Miejski Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczy­pospolitej Polskiej w Międzyrzecu Podlaskim nadał Złotą Odznakę „Młodzie­żowa Drużyna Pożarnicza” druhowi Krzysztofowi Szczepaniukowi – Zastępcy Naczelnika i Opiekunowi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Zarząd Miejski Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Między­rzecu Podlaskim nadał również cztery Odznaki „Zasłużony Strażak Miasta Międzyrzec Podlaski” druhom: Andrzejowi Stefaniukowi (Naczelnikowi OSP), Tadeuszowi Stefaniukowi (Kronikarzowi OSP), Januszowi Świerkowi (Sekreta­rzowi OSP) oraz Waldemarowi Tymoszukowi (Członkowi Komisji Rewizyjnej OSP). Uroczystość była także okazją do wręczenia Odznak „Za wysługę lat” najstarszym członkom Jednostki: Józefowi Chalimoniukowi (65 lat), Felikso­wi Chodźko, Eugeniuszowi Chwedorukowi, Kazimierzowi Sidorczukowi (55 lat). Druh Tadeusz Sławecki przekazał również dyplom Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemara Pawlaka druhowi Krzysztofowi Szcze­paniukowi za zaangażowaną pracę z młodzieżą w realizacji programu społeczno-wychowawczego Związku. Okolicznościowe listy gratulacyjne przekazali: Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublina – bryg. mgr inż. Józef Klajda, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie – druh Tadeusz Sławecki, Starosta Bialski i Prezes Zarządu Powiatowego Związ­ku OSP RP w Białej Podlaskiej – druh Tadeusz Łazowski oraz Komendant Miejski PSP w Białej Podlaskiej – mł. bryg. mgr inż. Józef Szepeta. Z okazji Jubileuszu Przewodniczący Rady Powiatu Marek Maleszyk przekazał straża­kom statuetkę św. Floriana z wygrawerowanym hasłem „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”, natomiast Starosta Bialski Tadeusz Łazowski wręczył puchar za całokształt działalności na rzecz społeczeństwa. Uroczysty, okolicz­nościowy obiad odbył się w strażnicy OSP „Stołpno”.