Tadeusza Kościuszki 2

21-560 Międzyrzec Podlaski

728-823-613

Zadzwoń

Jesteśmy dla Ciebie

24/7

Rok 1928

Rozpoczęto budowę strażnicy w Stołpnie

Kilka słów o tym jak rozpoczęła się nasza historia

W roku 1927 późną jesienią odbyło się ogólne zebranie mieszkańców ówczesnej wsi Stołpno, na którym wysunięto wniosek o zorganizowa­nie Ochotniczej Straży Pożarnej.

W dniu 24 października 1927 roku zatwierdzony został przez Wojewodę Lubelskiego Statut Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Stołpno, gm. Zahąjki.

Zorganizowana OSP w Stołpnie uzyskała poparcie Hrabiego Andrzeja Po­tockiego, który ze swych dóbr wydzielił w roku 1929 plac pod budowę remizy z ogrodu owocowego z dóbr międzyrzeckich, położonego w przedmieściu Stołpno Międzyrzeca, w skrzyżowaniu się przedłużenia ulicy Prezydenta Naru­towicza (obecnie Partyzantów), z ulicą utworzoną przez domy Stołpna (obecnie Kościuszki) w formie wieczystej dzierżawy na okres siedmioletni, licząc od dnia 1 lipca 1932 roku do dnia 1 lipca 1939 roku. Akt notarialny spisano 27 października 1932 roku.

Do pierwszego Zarządu OSP Stołpno weszli: Prezes – Aleksander Szablak, V-ce Prezes OSP – Stanisław Chodźko, Sekretarz OSP – Alfons Krasnodębski, Naczelnik OSP – Jan Kieruczenko, Z-ca Naczelnika OSP – Jan Jakubiuk, Gospodarz OSP – Jan Pietruszka, Skarbnik OSP – Jan Nikończuk.

W roku 1929 Zarząd OSP „Stołpno” przy czynnym współudziale społeczeń­stwa rozpoczął budowę remizy strażackiej. W uroczystości wmurowania kamie­nia węgielnego brały udział: władze gminy Zahąjki na czele z wójtem Antonim Chodźko, Hrabia Andrzej Potocki z małżonką, ksiądz prałat Leon Wydżga – proboszcz parafii św. Mikołaja w Międzyrzecu Podlaskim oraz strażacy OSP i mieszkańcy. Remizę budowało w czynie całe społeczeństwo wsi Stołpno. Naczelnym murarzem był Norbert Krzyżanowski. Budowa remizy została ukończona w 1930 roku. W tymże roku odbyło się oddanie jej w użytkowanie. W uroczystości otwarcia brały udział władze administracyjne gminy Zahąjki zaproszeni goście i mieszkańcy wsi Stołpno.

W latach 1931-1938 Ochotnicza Straż Pożarna w Stołpnie prowadziła oży­wioną działalność kulturalną. Przy jednostce działał zorganizowany zespół aktorów – amatorów, który wystawiał szereg sztuk teatralnych: „Samson i Da­lia”, „W zielonym Gaiku”, „Nieodparty Argument”. Aktorami teatrzyku byli: Józef Malczuk, Anna Zaniewicz, Jan Jakubiuk, Stanisława Kubikówna, Aleksander Szablak, Franciszek Chwedoruk i inni.

W ramach nawiązywania kontaktów towarzyskich urządzano wspólne zaba­wy, choinki z okolicznymi OSP. Strażacy OSP w Stołpnie czynnie włączali się do wszelkiej działalności społecznej, brali udział w zbiórkach ulicznych, z któ­rych pieniądze przekazywane były na cele dobroczynne, i potrzeby straży, pokazach ratowniczych, uroczystościach państwowych, kościelnych i straża­ckich.

W październiku 1936 roku wybuchł wielki pożar w dzielnicy miasta Mię­dzyrzeca – Szmulowiźnie, gdzie strażacy ze Stołpno brali czynny udział w gaszeniu pożaru.

Przed rokiem 1939 przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Stołpnie działała Żeńska Drużyna Samarytanek. Należały do niej: Maria Nikończuk, Maria Silijańczuk, Anna Zaniewicz, Maria Nikończuk i inne.

Odpowiedzialnym za alarmowanie strażaków był trębacz druh Stanisław Zaniewicz, który sygnałem trąbki ogłaszał zbiórki strażackie, natomiast alarmy pożarowe sygnalizował ręczną powietrzną syreną „Tyfon”, której słyszalność dochodziła do 3 km przy dobrej pogodzie.

Od powstania Jednostki do wojny i w okresie okupacji wyposażenie straży stanowiło: wóz konny resorowany na obręczach żelaznych, sikawka ręczna dwucylindrowa (o wydajności około 200 l/min) umiejscowiona na wozie kon­nym, kilka odcinków węża o przekroju W-52 zakończone łącznikami typu „Polonia”, prądownice, bosaki oraz dwa dwukołowe beczkowozy konne na wodę. Oświetlenie wozu konnego w nocy stanowiły dwie naftowe pochodnie umieszczone na wysokim koźle przy woźnicy. Ten sprzęt przetrwał całą wojną. Siłą pociągową były konie użyczane przez gospodarzy Stołpna. Przed wojną i w okresie okupacji do tego celu zgłosili się: Stanisław Melaniuk (1 koń), Franciszek Łaziuk (1 koń), Grzegorz Kubik (1 koń), Jan Chalimoniuk (1 koń). Po wojnie koni użyczali: Stanisław Melaniuk (1 koń), Józef Chodźko (1 koń), Władysław Cześnik (2 konie), Józef Jakubiuk (2 konie), Adamczuk (1 koń), Władysław Tarasiuk (1 koń).

W okresie okupacji Związek Straży Pożarnych przestał istnieć. Okupant powołał obowiązkową straż pożarną pod nadzorem żandarmerii niemieckiej. Straż pożarna w tym okresie była jedyną organizacją społeczną, mogącą działać legalnie. Okupant ze względu na własne korzyści był zmuszony tolerować formę ochrony przeciwpożarowej na okupowanych terenach. Strażacy przymu­sowej straży pożarnej z rejonu Międzyrzeca Podlaskiego posiadali możliwość swobodnego poruszania się po terenie miasta, gdyż mieli na to przepustki wyda­ne przez okupanta, co skrzętnie wykorzystywali do działalności konspiracyjnej.

W Międzyrzecu Podlaskim okupant pod przymusem skoszarował strażaków w budynku przy ulicy Kościelnej, który należał do OSP I. Tam strażacy pełnili dyżury całodobowe, zabezpieczając miasto Międzyrzec Podlaski przed poża­rami.

W dniu 26 lipca 1944 roku Międzyrzec Podlaski został wyzwolony. Roz­poczęto starania mające na celu zabezpieczenie sprzętu pożarniczego, którego okupant nie zdążył wywieźć w głąb Niemiec. Na skutek działań wojennych Stołpno poniosło ogromne straty – było spalone w 80%, pozostała remiza i kilka budynków w lewo od niej.

1 grudnia 1944 roku Resort Administracji Publicznej – Główny Inspektor Pożarnictwa wznawia działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. Przystąpiono do remontu strażnicy, zabezpieczenia i konserwacji sprzętu, który nie uległ zniszczeniu podczas działań okupacyjnych.

W okresie od 1944 r. do 1950 roku funkcję Naczelnika OSP Stołpno pełnił Mikołaj Wieliczko, który przed wojną pełnił również funkcję sołtysa wsi Stołpno.

W dniu 1 września 1950 roku odbyło się Walne Zebranie, na którym uchwalono Statut i wybrano Zarząd w składzie: Prezes OSP – Kazimierz Kamiński, Naczelnik OSP – Kazimierz Sidorczuk, V-ce Prezes – Z-ca Na­czelnika – Stanisław Dąbrowski, Sekretarz OSP – Zygmunt Nowosielski, Skarbnik OSP – Władysław Kamiński, Gospodarz OSP – Jan Kalenik, Członek Zarządu OSP – Henryk Milczanowski.

W roku 1950 na wyposażeniu OSP w Stołpnie był wóz konny „żelaźniak” z angielską motopompą „Hydra”, przekazana z OSP Zawadki i pompą ręczną, zwaną sikawką, którą posiadamy do dziś jako eksponat muzealny.

W dniu 30 grudnia 1953 roku zorganizowana została przy OSP w Stołpnie żeńska drużyna w składzie: Irena Onufrejuk, Maria Nowicka, Maria Jaki-miuk, Janina Sidorczuk, Zofia Zaniewicz, Regina Petruk, Lucyna Petruk, Maria Borys, Krystyna Hawryluk.

W dniu 8 grudnia 1957 roku na Walnym Zebraniu OSP w Stołpnie doko­nano zmiany w składzie Zarządu. Prezesem wybrano Piotra Stefaniuka (ów­czesnego Przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej w Międzyrzecu Pódl.), Sekretarzem został Eugeniusz Chwedoruk, a Skarbnikiem Józef Chalimoniuk. Druh Józef Chalimoniuk był również fotografem, dokumentował na zdję­ciach wydarzenia w OSP Stołpno. Zdjęcia te zachowały się do dnia dzisiejszego i pomogły w znaczny sposób w odtworzeniu historii OSP Stołpno.

W roku 1959 wóz konny „żelaźniak” został zmodernizowany. Koła żelazne zamienione zostały na koła gumowe.

W dniu 8 października 1959 roku OSP w Stołpnie otrzymuje z Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim motopompę „Standard Gwynne” była to motopompa przekazana Polsce w ramach pomocy z ONZ tzw. UNRRA. Była to motopompa przenośna, przewożona na dwukołowym podwoziu, posiadała silnik czterosuwowy o mocy 27 KM oraz odśrodkową, jednostopniową pompę wirową o wydajności 700 l/min przy ciśnieniu 8 atm. Motopompa ta była ciągnięta za wozem konnym.

W roku 1960 OSP z własnych funduszy zakupiła samochód marki „Dodge” i postanowiła przystosować go do celów gaśniczych. Wóz konny sprzedano dla OSP Tuliłów, a później trafił on do OSP Zahajki. Następnie w roku 1963 zakupiono z OSP Żabce typowo pożarniczą przyczepkę dwukołową, na której następnie zamontowano motopompę, węże ssawne i tłoczne, wraz z armaturą pożarniczą. W dniu 27 kwietnia 1965 roku Powiatowa Komenda Straży Pożarnych w Radzyniu Podlaskim przekazała nieodpłatnie stary samochód marki FORD nr rej. LR-0152. Wysłużony „Dodge” został sprzedany na remont „Forda”. Następnie Jednostka za pozyskane środki ze sprzedaży samo­chodu „Dodge” i pieniądze pożyczone w dniach 28.09 i 05.10.1965 od druhów Jana Kalenika, Eugeniusza Chwedoruka i Zygmunta Nowakowskiego w kwocie 17 000,00 zł zakupiła w Jednostce Wojskowej w Żaganiu samochód Lublin GAZ 51, który posłużył do remontu „Forda” (z samochodu „Lublin” wymontowano silnik i tylny most, które zamontowano w „Fordzie”). Pożyczona kwota została zwrócona druhom z pieniędzy, jakie Jednostka pozyskiwała z organizowanych przez OSP potańcówek, które odbywały się w remizie. Remont „Forda” został przeprowadzony w Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim. Po kilkuletniej eksploatacji „Ford” został wycofany z eksploatacji z uwagi na brak części zamiennych.

27 kwietnia 1969 roku strażacy zajęli I miejsce w zawodach sportowo-pożarniczych w Międzyrzecu Podlaskim, a 28 czerwca 1970 roku III miejsce w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Radzyniu Podlaskim.

Start Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej na Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Radzyniu Podlaskim w dniu 26 maja 1974 roku przyniósł jej II miejsce.

W roku 1975 Komenda Powiatowa Straży Pożarnych w Radzyniu Podlaskim przekazała nam samochód typowo pożarniczy marki Lublin – GAZ 51 nr. rej. LR-1374 jako samochód tymczasowy, jednak po licznych naprawach w Mię-dzygminnym Punkcie Konserwacji Sprzętu Silnikowego przy OSP Śródmieście służył nam do 1989 roku.

W roku 1977 OSP zajęła I miejsce we współzawodnictwie pomiędzy jedno­stkami OSP na terenie miasta i gminy (19 marca), brała udział w Miejsko-Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Krzewicy (12 czerwca – III miejsce) oraz w Finale Wojewódzkich Manewrów Służb Formacji Samoobrony (9 października – III miejsce).

Rok 1978 – III miejsce OSP w Miejsko-Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Krzewicy (28 maja) i I miejsce w Wojewódzkich Manewrach Służb Formacji Obrony Cywilnej (1 października).

8 października 1978 roku OSP „Stołpno” obchodziła Jubileusz 50-lecia. Uroczystości odbyły się na placu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marcelego Nowotki (obecnie Bolesława Prusa). Jednostka otrzymała sztandar (z napisem na awersie sztandaru – W SŁUŻBIE OJCZYZNY LUDOWEJ), na który człon­kowie OSP „Stołpno” złożyli ślubowanie. Fundusze na wykonanie sztandaru pochodziły ze składek członków straży i społeczności Stołpna. Poczet Sztanda­rowy w osobach druhów Eugeniusza Chwedoruka, Lucjana Rumowskiego i Józefa Chalimoniuka dokonał prezentacji sztandaru przed pododdziałami OSP zgromadzonymi na uroczystości. Następnie druhowie: Jan Jakubiuk, Jan Kale-nik, Kazimierz Sidorczuk oraz Piotr Stefaniuk otrzymali Medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, pozostali druhowie odznaczeni zostali Odznakami „Strażak Wzo­rowy” i „Za wysługę lat”. Okolicznościowy obiad odbył się w świetlicy Zakła­dów Drzewnych „Tartak” w Międzyrzecu Podlaskim.

9 czerwca 1980 roku o godzinie 5.15 rano nastąpiło wykolejenie się i pożar cystern z mazutem na torach kolejowych PKP w sąsiedztwie zakładów Agromy i Meprozetu. OSP „Stołpno” przybyła do pożaru jako jedna z pierwszych jednostek i zajęła stanowisko obrony magazynów Agromy odległych 15 mb. od torów PKP. W walce z żywiołem ponad 12 godzin zmagali się narażając życie druhowie z OSP „Stołpno”: Kazimierz Sidorczuk, Eugeniusz Chwedoruk, Lucjan Rumowski, Jan Melaniuk, Krzysztof Lecyk, Marian Nikończuk, Wiesław Melaniuk, Witold Demczuk i Mirosław Peplak. Druh Józef Chalimoniuk (Skarbnik OSP) sfotografował z własnego podwórka z ulicy Berezowskiej pożar cystern. Grozy sytuacji nadawały jęzory ognia sięgające wówczas wysokości około 30 metrów.

Na przełomie lat 1980-1990 odeszli z szeregów OSP „Stołpno” na wieczną służbę druhowie: Zygmunt Nikończuk, Jan Kalenik (wieloletni gospodarz OSP, członek zarządu), Jan Jakubiuk (członek założyciel OSP, pierwszy Za­stępca Naczelnika OSP, po wyzwoleniu pełnił funkcję Członka Komisji Rewi­zyjnej), Ryszard Wierzbicki, Zygmunt Nowakowski (wieloletni kierowca OSP).

W latach 1980-1991 strażacy OSP „Stołpno” w czynie społecznym przepro­wadzają gruntowny remont remizy, na miejscu dawnej sceny utworzono świetlicę, pod świetlicą wykonano pomieszczenie socjalne i magazyn paliw, wylano posadzkę na garażu. Dobudowano łapacz wiatru do wejścia świetlicy, wymieniono na całym budynku pokrycie dachowe (krokwie i blachę), wewnątrz wymieniono instalację elektryczną, wykonano tynki, wymieniono ramy okienne, doprowadzono wodę i wykonano kanalizację, ocieplenie świetlicy.

W roku 1989 Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych w Białej Podlaskiej przekazał Jednostce na wyposażenie nowy samochód pożarniczy „Żuk” typu GLM-8 w wersji wojskowej (zieleń wojskowa), który służy w naszej jednostce do dziś.

30 czerwca 1991 roku OSP startowała w zawodach sportowo-pożarniczych w Międzyrzecu Podlaskim (zajęła I miejsce), podobne zawody odbyły się rów­nież w Międzyrzecu Podlaskim 30 kwietnia 1995 roku (Jednostka zajęła III miejsce), 28 kwietnia 1996 roku (OSP zajęła II miejsce), w Rogoźnicy 27 kwietnia 1997 roku (II miejsce) oraz 26 kwietnia 1998 roku w Krzewicy (OSP zajęła III miejsce).

5 lipca 1998 roku zorganizowano obchody 70-lecia Jednostki. OSP „Stołp­no” otrzymała po raz drugi sztandar – był to powrót do korzeni pożarnictwa, które nieodłącznie związane było ze służbą Bogu i Ojczyźnie (napis na awersie nowego sztandaru brzmi W SŁUŻBIE BOGU I OJCZYŹNIE). Sztandar został ufundowany przez społeczeństwo miasta Międzyrzeca Podlaskiego i ze składek członków OSP „Stołpno”. Jednostka została odznaczona Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Najwyższym odznaczeniem związkowym –Złotym Znakiem Związku OSP RP – uhonorowany został długoletni Prezes OSP „Stołpno” Piotr Stefaniuk. Srebrnymi Krzyżami Zasługi odznaczeni zostali druhowie: Józef Chalimoniuk, Mirosław Peplak i Lucjan Rumowski. Zasłużeni druhowie OSP „Stołpno” otrzymali także Medale „Za Zasługi dla Po­żarnictwa” i Odznaki „Strażak Wzorowy”. Okolicznościowe listy gratulacyjne przekazali: Przewodniczący Bialskiego Sejmiku Samorządowego – Tadeusz Lazowski, Wojewoda Bialskopodlaski – Marek Czarnecki, Komendant Woje­wódzki PSP w Białej Podlaskiej – st. bryg. mgr inż. Zdzisław Ruciński, Komendant Rejonowy PSP w Radzyniu Podlaskim – bryg. inż. Witold Korulczyk, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Białej Podlaskiej – druh Tadeusz Korszeń oraz Dowódca JR-G PSP w Międzyrzecu Podlaskim – st. kpt. mgr inż. Zbigniew Łaziuk. Jednostka z okazji święta otrzymała także puchary od Przewodniczącego Bialskiego Sejmiku Samorządowego – Tadeusza Łazowskiego i Burmistrza Miasta Międzyrzeca Podlaskiego – Stanisława Lesiuka za całokształt działalności na rzecz międzyrzeckiego społeczeństwa. Jedno­stka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Międzyrzecu Podlaskim zademonstrowała sprzęt ratownictwa technicznego, który posiadała na swoim wyposażeniu. Po uroczystościach jubileuszowych w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim goście i członkowie OSP „Stołpno” wraz z żonami zostali podjęci uroczystym obiadem.

Pod koniec roku jednostka OSP Stołpno otrzymała radiostację nasobną typ MOTOROLA wraz z ładowarką – zakupioną przez Burmistrza Miasta. Radio­stacja ta znacznie ułatwia nam podejmowanie i prowadzenie działań opera­cyjnych.

2 maja 1999 roku Jednostka uczestniczyła w Miejsko-Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Międzyrzecu Podlaskim i uplasowała się na III miejscu.

W dniach 14-15 maja 1999 roku delegacja Jednostki wraz z Pocztem Sztan­darowym w składzie: K. Sidorczuk, M. Melaniuk, M. Peplak, D. Kamiński, M. Domański, R. Branicz, M. Iwanek, F. Chodźko i A. Chodźko brała udział w uroczystości Odnowienia Ślubowań w 60 Rocznicę Strażackiej Pielgrzymki na Jasną Górę. Druhowie: T. Branicz, T. Hawryluk, W. Demczuk, M. Iwanek, A. Iwanek, A. Chodźko, A. Dobruk, M. Peplak i K. Sidorczuk brali również udział w zabezpieczaniu wizyty papieskiej w Siedlcach w dniu 9-10 czerwca 1999, za co OSP otrzymała błogosławieństwo Ojca Świętego Jana Pawła II wraz z okolicznościowym dyplomem.

Z szeregów OSP „Stołpno” na wieczną służbę odszedł druh Henryk Wę­grzyn.

Na początku roku 2000 Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza otrzymała nowe umundurowanie ufundowane przez Urząd Miasta.

30 kwietnia 2000 roku w Miejsko-Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarni­czych w Międzyrzecu Podlaskim druhowie strażacy zajęli I miejsce.

13 lipca 2000 roku OSP „Stołpno” wygrała w konkursie dotacyjnym Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie dotację w wysokości 28 tysięcy złotych na realizację projektu Uruchomienie Centrum Dzieci i Młodzieży przy OSP „Stołpno” w Międzyrzecu Podlaskim. Projekt trwał od 1 stycznia do 31 czerwca 2001 roku. Pomysłodawcą, autorem i koordynatorem projektu był Krzysztof Szczepaniuk – Opiekun MDP i Zastępca Naczelnika OSP. W ra­mach projektu wykonano remont świetlicy (ułożenie terakoty, odmalowanie ścian) i pomieszczeń socjalnych, zakupiono również sprzęt przydatny młodzieży w codziennej działalności (komputer, rzutniki do przeźroczy i foliogramów, aparat fotograficzny Canon), pomoce naukowe, książki i gry planszowe, sprzęt sportowy oraz wyposażenie świetlicy (szafy i krzesła).

10 lutego 2001 roku Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze naszej Jednostki dokonało wyboru nowego Zarządu OSP: Prezes – Kazimierz Sidorczuk, Wiceprezes – Eugeniusz Chwedoruk, Naczelnik – Andrzej Stefaniuk, Zastępca Naczelnika – Krzysztof Szczepaniuk, Skarbnik – Adam Chodźko, Sekretarz – Janusz Świerk, Kronikarz – Tadeusz Stefaniuk, Gospodarz – Mirosław Peplak, Członek Zarządu – Henryk Bogucki.

29 kwietnia 2001 roku strażacy OSP „Stołpno” zajęli I miejsce w Miejsko-Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Międzyrzecu Podlaskim.

6 maja 2001 roku Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy współpracy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Międzyrzecu Podlaskim, Burmistrza Miasta Międzyrzeca Podlaskiego – Stanisława Lesiuka oraz Ochotniczych Stra­ży Pożarnych z terenu miasta i gminy zorganizowała Piknik Strażacki, na którym dokonano prezentacji sprzętu pożarniczego i serwowano gorące kiełba­ski i grochówkę przygotowaną przez członków MDP. Piknik dostarczył wielu niezapomnianych wrażeń.

W sierpniu 2001 roku dwudziestu członków MDP uczestniczyło w pięcio­dniowym biwaku szkoleniowym w Łóżkach (gm. Drelów). Wsparcia finanso­wego w kwocie 690,00 zł udzielił Urząd Miasta.

W dniu 16 sierpnia 2001 roku odszedł na wieczną służbę druh Piotr Ste­faniuk, członek OSP od 02.04.1955, Prezes OSP od 08.12.1957 do 10.02.2001. Za swoją pracę na rzecz Jednostki i społeczeństwa międzyrzeckiego odznaczony został Złotym Znakiem Związku OSP RP oraz innymi odznaczeniami resorto­wymi i państwowymi.

14 września 2001 roku ksiądz infułat Kazimierz Korszniewicz dokonał poświęcenia dwóch nowo wybudowanych przez strażaków OSP „Stołpno” krzy­ży postawionych w miejsce zniszczonych: jeden z krzyży został spalony w roku 1939 na skutek bombardowania stacji kolejowej w Międzyrzecu Podlaskim; drugi z krzyży był krzyżem dziękczynnym postawionym w roku 1848. Fun­dusze na budowę złożyli mieszkańcy tutejszej społeczności. Wraz z budową krzyży OSP dokonało generalnego remontu wraz z oświetleniem „stołpieńskiej” kapliczki.

28 kwietnia 2002 roku Jednostka uplasowała się na III miejscu w Miejsko-Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Międzyrzecu Podlaskim.

W czerwcu 2002 roku dwudziestu członków MDP uczestniczyło w pięcio­dniowym biwaku szkoleniowym w Krzewicy (gm. Międzyrzec Podlaski). Natomiast w sierpniu członkowie MDP udali się na wyprawę kondycyjną w Bieszczady. Środki na organizację wypoczynku pochodziły z odpłatności uczestników.

W dniu 11 listopada 2002 roku z szeregów OSP „Stołpno” odszedł druh Zdzisław Węgrzyn, członek OSP od 15.02.1959.

15 stycznia 2003 roku miało miejsce uruchomienie oficjalnej strony internetowej OSP „Stołpno” (http://free.ngo.pl/straz), która była pierwszą stroną w Powiecie Bialskim utworzoną przez OSP.

W styczniu 2003 roku siedemnastu członków MDP uczestniczyło w pię­ciodniowym biwaku szkoleniowym w Żerocinie (gm. Drelów). W początkach lipca MDP brała także udział w wyprawie kondycyjnej w Tatrach. Koszty wy­jazdów ponieśli uczestnicy.

27 kwietnia 2003 roku Jednostka zajęła I miejsce w Miejsko-Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Międzyrzecu Podlaskim.

W dniach od 20 do 26 lipca 2003 roku MDP na zaproszenie Zarządu Głów­nego Związku OSP RP wzięła udział w III Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w sportach obronnych, która odbyła się na terenie 2 Zmechanizowanej Brygady im. Legionów Józefa Piłsudskiego w Budowie koło Złocieńca w woj. zachodniopomorskim. MDP zajęła I miejsce w strzelaniu z kbks, ogólnie plasując się na VII  miejscu w kraju.

14 września 2003 roku odbyły się uroczystości jubileuszowe 75-lecia Jednostki. Członkowie Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Po­żarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie – druhowie Franciszek Jerzy Stefaniuk oraz Tadeusz Slawecki – dokonali odznaczenia Jednostki Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, nadanym przez Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP za 75-letnią służbę na rzecz społeczeństwa. Po prezentacji odznaczenia dokonano wręczenia indywidualnych odznaczeń straża­kom ze Stołpna. Srebrnym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności społecz­nej na rzecz ochrony przeciwpożarowej odznaczony został Andrzej Stefaniuk -Naczelnik OSP „Stołpno”, a Brązowym Krzyżem Zasługi druh Waldemar Ty-moszuk — Członek Komisji Rewizyjnej OSP. Prezydium Zarządu Wojewódz­kiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie nadało członkom straży Medale „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” cztery Złote, siedemnaście Srebrnych oraz jeden Brązowy. Prezydium Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Pol­skiej w Białej Podlaskiej nadało czterem członkom straży Odznaki „Strażak Wzorowy”. Za całokształt działań na rzecz młodzieży Ochotniczej Straży Pożar­nej „Stołpno” Zarząd Miejski Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczy­pospolitej Polskiej w Międzyrzecu Podlaskim nadał Złotą Odznakę „Młodzie­żowa Drużyna Pożarnicza” druhowi Krzysztofowi Szczepaniukowi – Zastępcy Naczelnika i Opiekunowi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Zarząd Miejski Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Między­rzecu Podlaskim nadał również cztery Odznaki „Zasłużony Strażak Miasta Międzyrzec Podlaski” druhom: Andrzejowi Stefaniukowi (Naczelnikowi OSP), Tadeuszowi Stefaniukowi (Kronikarzowi OSP), Januszowi Świerkowi (Sekreta­rzowi OSP) oraz Waldemarowi Tymoszukowi (Członkowi Komisji Rewizyjnej OSP). Uroczystość była także okazją do wręczenia Odznak „Za wysługę lat” najstarszym członkom Jednostki: Józefowi Chalimoniukowi (65 lat), Felikso­wi Chodźko, Eugeniuszowi Chwedorukowi, Kazimierzowi Sidorczukowi (55 lat). Druh Tadeusz Sławecki przekazał również dyplom Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemara Pawlaka druhowi Krzysztofowi Szcze­paniukowi za zaangażowaną pracę z młodzieżą w realizacji programu społeczno-wychowawczego Związku. Okolicznościowe listy gratulacyjne przekazali: Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublina – bryg. mgr inż. Józef Klajda, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie – druh Tadeusz Sławecki, Starosta Bialski i Prezes Zarządu Powiatowego Związ­ku OSP RP w Białej Podlaskiej – druh Tadeusz Łazowski oraz Komendant Miejski PSP w Białej Podlaskiej – mł. bryg. mgr inż. Józef Szepeta. Z okazji Jubileuszu Przewodniczący Rady Powiatu Marek Maleszyk przekazał straża­kom statuetkę św. Floriana z wygrawerowanym hasłem „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”, natomiast Starosta Bialski Tadeusz Łazowski wręczył puchar za całokształt działalności na rzecz społeczeństwa. Uroczysty, okolicz­nościowy obiad odbył się w strażnicy OSP „Stołpno”.

 

NASZA MISJA

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua sedu enim ad minim veniam exercitation.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit sed do eiusmod temp incidunt ut labore et dolore magna aliqua uat enim ad minim veniama quis nostrud ullamcoab oris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore fugiat nulla pariatur sed eiusmod tempor.